🖤 Loved By Me 🖤

Privacy

 

Privacyverklaring Loved By Me

 

Via de webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Loved By Me acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij verwerking houd ik mij aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat: ik duidelijk vermeld met welke doeleinden ik deze persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik via deze privacyverklaring. Ik beperk de verzameling van persoonsgegevens tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden; ik vraag je uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist; ik pas beveiligingsmaatregelen toe om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in mijn opdracht persoonsgegevens verwerken; ik respecteer jou recht om jouw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Loved By Me is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel. Lees deze zorgvuldig door. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-06-2020.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van de webwinkel verkrijg ik bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Ik bewaar en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan mij worden verstrekt om te verwerken. Ik gebruik de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

NAW gegevens
Telefoonnummer
Emailadres
Betalingsgegevens
Geslacht
Geboortedatum
IP-adres

 

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van de webwinkel kun je je eerst registreren. Na registratie bewaar ik via de door jou gekozen gebruikersnaam de door jou opgegeven persoonsgegevens. Ik bewaar deze gegevens zodat jij deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat ik jou kan contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. Ik zal de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die jij met mij sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van de webwinkel kan ik persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

 

Webwinkelsoftware en hosting:

Ik neem webhosting- en e-maildiensten af van jouwweb.nl. Jouwweb.nl verwerkt persoonsgegevens namens Loved By Me en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Jouwweb.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Jouwweb.nl is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij mij een bestelling plaatst, maak ik voor de afhandeling daarvan gebruik van jouw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kan ik jouw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover verderop in deze privacyverklaring.

 

Mollie:

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in de webwinkel maak ik gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Reclame

Ik kan jou, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten: per e-mail. 

 

Contactformulier en nieuwsbrief

Ik bied via de webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om jou vraag te behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je mij toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Ik bied een nieuwsbrief waarmee ik geïnteresseerden wil informeren over producten, artikelen en/of diensten. Jouw e-mailadres wordt slechts met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

 

Publicatie

Ik publiceer jouw klantgegevens niet.

 

Verstrekking aan derden

Ik kan jouw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. In de webwinkel zijn social media buttons opgenomen.

 

Cookies

Op de webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door mij zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Wanneer jij de webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin ik jou uitleg waarom ik cookies gebruik. Jouwe verdere gebruik van de webwinkel vat ik op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat jou vrij om cookies uit te schakelen middels jouw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk pagina 2 van 4 is dat de website dan niet meer optimaal werkt. Met derden die cookies plaatsen hebben ik afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch heb ik geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

 

Beveiliging

Ik neem beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder neem ik de volgende maatregelen: Ik maak gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en mijn website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.

 

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om jouw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaar ik gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn webwinkel zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Ik raad jou aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over mijn privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met mij opnemen via onderstaande gegevens. Je kunt mij ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die ik met jouw toestemming gebruik, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door mij wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen kan ik jou daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient je een kopie van het cookie in kwestie mee pagina 3 van 4 te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen ik je graag verder als je klachten heeft over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens:

Loved By Me
Napoleonbaan Noord 120
6163 VH Geleen (geen bezoekadres)
info@lovedbyme.nl

06-49551205